Termeni și condiții

BRD Finance își rezervă dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea contractului de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum și în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat. Completarea și semnarea prezentului formular de către solicitant nu determină automat obligativitatea acestuia de încheiere a contractului de credit. Solicitantul are posibilitatea de a consulta Registrul de evidență a prelucrărilor de datecu caracter personal. Furnizarea tuturor datelor menționate în prezentul formular este obligatorie, iar refuzul de a le furniza poate avea drept consecință neacordarea creditului solicitat. Subsemnatul îmi exprim consimțământul ca BRD Finance IFN S.A. să prelucreze în evidențele proprii informațiile declarate prin prezentul formular și pe cele menționate în documentele ce constituie dosarul de credit, precum și datele înregistrate pe numele meu la SC Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul) sau în alte sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, în vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul solicitat, cât și pentru analize statistice și de marketing. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să transmită către SC Biroul de Credit S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Sf. Vineri, nr. 29, sector 3, către Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul) și către alte sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, în vederea prelucrării și consultării ori de câte ori este necesar, de către orice participant (instituții de credit, instituții financiare, companii de asigurări, alte instituții), în scopul inițierii sau derulării unei relații contractuale cu respectivul participant, următoarele informații: datele de identificare; informațiile referitoare la întârzierile la plată a obligațiilor; informațiile de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare și a bonității mele; informațiile neconcordante, rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa mea; date referitoare la fraudulenți. Declar că am fost informat cu privire la drepturile ce îmi sunt conferite de lege în calitatea mea de persoană vizată, și anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de legea 677/2001. Am fost informat cu privire la dreptul meu de a mă opune oricând, fără justificare, prelucrării în scop de marketing direct a datelor mele cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către BRD Finance IFN S.A. la adresa de contact prevăzută în prezentul formular.

 

BRD Finance IFN S.A. va prelucra datele menționate în prezentul formular pe toată durata contractului de credit solicitat și pe o perioadă de zece ani de la data rambursării integrale a creditului, dacă solicitantul nu și-a exercitat anterior dreptul de opoziție. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor personale, dacă solicitantul nu și-a exercitat dreptul de opoziție, aceste date vor fi arhivate de către BRD Finance pe durata de timp prevăzută în legislația în vigoare.De asemenea, solicit în mod expres să fiu informat cu privire la aprobarea sau neaprobarea creditului, indiferent de cauza care a determinat neacordarea creditului, prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: SMS, e-mail, apel telefonic.

 

Prin semnarea prezentului formular, sunt de acord ca BRD-Groupe Société Générale să transmită informații de natura secretului bancar în sensul Ordonanței de Urgență nr. 99/2006, către membrii Grupului Société Générale și sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să utilizeze aceste informații primite de la BRD-Groupe Société Générale la analiza efectuată în scopul acordării creditului. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații că toate informațiile din prezentul formular sunt reale, exacte și complete. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară.

 

Prin bifarea căsuței din cadrul formularului de solicitare, echivalentul completării și semnării termenilor și condițiilor, declar că am citit, înțeles și sunt de acord cu TERMENII ŞI CONDIȚIILE enunțate mai sus. Drepturile și obligațiile mele și ale BRD Finance IFN S.A. prevăzute de prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.