Termeni și condiții

În urma analizei dosarului de credit complet, BRD Finance va lua decizia de acceptare/respingere a creditului, decizie ce va fi confirmată în scris solicitantului. Decizia de aprobare a creditului este valabilă 60 de zile, iar în situaţia în care, ulterior datei aprobării creditului până la data semnării contractului de credit, solicitantul contractează alte credite, BRD Finance îşi rezervă dreptul de a reanaliza îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, având în vedere schimbările intervenite în situaţia solicitantului. BRD Finance îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea contractului de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum şi în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat. Completarea şi semnarea prezentului formular de către solicitant nu determină automat obligativitatea acestuia de încheiere a contractului de credit. Solicitantul are posibilitatea de a consulta Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal. Furnizarea tuturor datelor menţionate în prezentul formular este obligatorie, iar refuzul de a le furniza poate avea drept consecinţă neacordarea creditului solicitat. Subsemnatul îmi exprim consimţământul ca BRD Finance IFN S.A. să prelucreze în evidenţele proprii informaţiile declarate prin prezentul formular şi pe cele menţionate în documentele ce constituie dosarul de credit, precum şi datele înregistrate pe numele meu la SC Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul) sau în alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, în vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul solicitat, cât şi pentru analize statistice şi de marketing. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să transmită către SC Biroul de Credit S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Sf. Vineri, nr. 29, sector 3, către Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul) şi către alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, în vederea prelucrării şi consultării ori de câte ori este necesar, de către orice participant (instituţii de credit, instituţii financiare, companii de asigurări, alte instituţii), în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii contractuale cu respectivul participant, următoarele informaţii: datele de identificare; informaţiile referitoare la întârzierile la plată a obligaţiilor; informaţiile de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare şi a bonităţii mele; informaţiile neconcordante, rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa mea; date referitoare la fraudulenţi. Declar că am fost informat cu privire la drepturile ce îmi sunt conferite de lege în calitatea mea de persoană vizată, şi anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legea 677/2001. Am fost informat cu privire la dreptul meu de a mă opune oricând, fără justificare, prelucrării în scop de marketing direct a datelor mele cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către BRD Finance IFN S.A. la adresa de contact prevăzută în prezentul formular. BRD Finance IFN S.A. va prelucra datele menţionate în prezentul formular pe toată durata contractului de credit solicitat şi pe o perioadă de zece ani de la data rambursării integrale a creditului, dacă solicitantul nu şi-a exercitat anterior dreptul de opoziţie. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor personale, dacă solicitantul nu şi-a exercitat dreptul de opoziţie, aceste date vor fi arhivate de către BRD Finance pe durata de timp prevăzută în legislaţia în vigoare. De asemenea, solicit în mod expres să fiu informat cu privire la aprobarea sau neaprobarea creditului, indiferent de cauza care a determinat neacordarea creditului, prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: SMS, e-mail, apel telefonic. Prin semnarea prezentului formular, sunt de acord ca BRD-Groupe Société Générale să transmită informaţii de natura secretului bancar în sensul Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006, către membrii Grupului Société Générale şi sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să utilizeze aceste informaţii primite de la BRD-Groupe Société Générale la analiza efectuată în scopul acordării creditului.

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii că toate informaţiile din prezentul formular sunt reale, exacte şi complete. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară.

 

Prin bifarea căsuţei din cadrul formularului de solicitare, echivalentul completării şi semnării termenilor şi condiţiilor, declar că am citit, înţeles şi sunt de acord cu TERMENII ŞI CONDIŢIILE enunţate mai sus. Drepturile şi obligaţiile mele şi ale BRD Finance IFN S.A. prevăzute de prezentul document vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română.